Neverbalna komunikacija

Humana komunikacija, odnosno komunikacija kod čoveka je veoma intenzivna, veoma složena i raznovrsna, uz to je i veoma učestala. Ona je stalni pratilac ljudske aktivnosti i uključena je gotovo u celokupno čovekovo ponašanje. Uz verbalne simbole, čovek stalno koristi i neverbane komunikacione znakove.Ono što ne možemo izraziti verbalnim putem, može kompenzovati neverbalna komunikacija, koja je često iskrenija i autentičnija od verbalne komunikacije. Veoma česti neverbalni komunikacioni znakovi su promena u izrazu lica i drugi pokreti, telesni dodiri i razlike u odstojanju pri razgovoru sa drugima, usmeravanje i zadržavanje pogleda. Neverbalne znakove koji pružaju prisutnima informacije čine i način odevanja i ukrašavanja, hod i način pozdravljanja, način slušanja sagovornika... Neverbalne poruke nose emocionalnu i nesvesnu poruku.

 

komunikacija

Razne vrste signala pružaju mnogobrojne informacije o unutrašnjim stanjima i ličnosti, a obaveštavaju i o mnogim željama i očekivanjima osoba koje emituju signalne znakove i onda kad ne nameravaju da njima išta saopšte. Neverbalna komunikacija predstavlja normalnu fazu u razvoju komunikativne kompetencije između bebe i najpre majke, a zatim i drugih članova porodice. Javlja se odmah nakon rođenja, a vrhunac dostiže između 16.-20.meseca a nakon tog perioda postepeno se smanjuje i zamenjuje govorom. Ovaj vid komunikacije beba uspostavlja pokretima tela, upućivanjem značajnih pogleda, facijalnom ekspresijom (različitim izrazima lica), smehom, ispuštanjem glasova, plačem. Vremenom se kod bebe javljaju i pokazivanje, guranje, vučenje (u smislu da neko drugi izvrši aktivnost koju ono nije u stanju da izvede). Sa pojavom govora dete nastavlja paralelno da upotrebljava i elemente neverbalne komunikacije.U patološkim slučajevima u kojima je onemogućeno normalno sticanje sposobnosti govora (odložen početak progovaranja, oštećenje sluha...) može doći do pojačane upotrebe gesta i specijalnog razvoja neverbalne komunikacije. Takođe, u nekim stanjima može izostati razvoj neverbalne komunikacije.

Neverbalna komunikacija treba da se odvija paralelno sa verbalnom jer na taj način pojačavaju i pojašnjavaju verbalne poruke i pružaju se informacije koje nisu jasno izrečene u verbalnoj poruci. Na logopedskim tretmanima u sklopu svobuhvatnih mera i tehnika rada radi se na razvoju verbalne komunikacije, i razvoju elemeneta neverbalne komunikacije ukoliko ona nije razvijena ili je nedovoljno razvijena.

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.