Da li moje dete ima komunikativne i govorne smetnje?

Pitanja koja mogu usmeriti i navesti roditelje da na vreme potraže pomoć stručnjaka.

OČEKIVANE POJAVE I REAKCIJE

Približna dob očekivane pojave i reakcije
MESEC

Da li pokazuje zanimanje (reaguje na ljudski glas) za odraslu osobu i govor?

1-2

Da li prestaje da plače kada mu se neko približi i obraća?

Da li ima osmeh i vokalizaciju tokom komunikacije?

2

Da li s pažnjom gleda u vas za vreme interakcije?

Da li prepoznaje poznate osobe i reaguje pokretima celog tela?

3

Da li je osmeh u funkciji socijalne interakcije (glasno se smeje kada mu

se neko obraća)?

Da li proizvodi pojedine samoglasnike i suglasnike, npr. /u/, /a/, /e/,/k/, /g/?

Da li postoji gukanje i da li se pri gukanju javlja kombinovanje vise različitih vokala npr. e, a, e?

Da li postoji adekvatna reakcija na intonaciju majčinog glasa (Veseli se kada joj se obraćamo nežno, a rastužuje kada joj se obraćamo hladno, iako ne razume sadržaj poruke)?

Da li se protivi prekidanju komunikacije kada majka ode?

4

Da li ima promenljivu intonaciju za vreme plakanja i gukanja?

Da li se oglašava kada ga zove odrasla osoba?

Da li reaguje na zvuk (zvono na vratima) čiji izvor ne vidi?

5

Da li okreće glavu prema izvoru zvuka?

Da li pokazuje veliko interesovanje za zvučne igračke?

Da li pokazuje prepoznavanje poznatog glasa?

Da li se samoinicijativno oglašava da privuče vašu pažnju?

Da li izgovara samoglasnike: /a/, /o/, /u/, /e/, /i/ i da li stvara suglasnike

6

kao što su: /m/, /n/, /b/, /p/, /t/, /d/, /k/, /g/ kada je sa odraslima u

interakciji?

Da li počinje da brblja produkujući razne glasovne kombinacije (vokali

sa suglasnicima)?

Da li prestaje da se oglašava kako bi saslušalo odraslu osobu?

Da li se okreće osobi koja govori?

Da li prati objekat koji se pomera horizontalno?

Da li je spremno za zajedničko igranje na temelju naučenog glasovnog

7

reagovanja?

Da li ima diskretne pokrete jezika /l/, /f/, /v/, /d/, /n/?

Da li tokom brbljanja menja intonaciju i melodiju kao da peva?

Da li imitira izraze lice odrasle osobe?

Da li ima reakciju na nepoznato lice?

8

Da li se raduje poznatim osobama?

Da li prepoznaje svoj lik u ogledalu?

Da li počinje da razume zabrane „no-no"?

Da li udvaja iste slogove npr. „ba-ba" „ma-ma", "da-da"?

9

Da li se pozdravlja gestom ili glasovno?

Da li ima gestovno igranje u komunikaciji (pa-pa, taši, taši)?

Da li imitira pokrete koji prate pesmicu ili igru rukama npr. „Taši, taši"?

Da li razume pojedine reči, nazive predmeta u svom vidnom polju u

10

konkretnoj poznatoj situaciji?

Da li odgovara okretanjem glave i usmeravanjem pogleda na pitanje:

„Gde je mama, tata?" kada mu je ta osoba u vidnom polju?

Da li imitira pokrete glavom, trupom, rukama ili nogama kada to vidi od vas?

Da li imitira pokrete predmetom koji nije igračka?

Da li beba povezuje pokret ili izraz lica sa značenjem?

Da li povezuje reč sa pojmom ili osobom i na taj način formira značenje?

Da li se okreće i gleda u vas kada je zovete po imenu?

Da li zna da pokaže: „Gde zeka pije vodu?", „Gde je pametna glava?"

Da li upotrebljava 1-2 sloga sa značenjem u okviru konkretne situacije („pa-pa" pri odlasku)?

Da li prati muziku i da li se njiše ili raduje na zvuk poznate pesmice npr. „Ringe, ringe, raja?"

11

Da li imitira neke aktivnosti (kašljanje, smejanje...)?

Da li može da pokaže na zahtev bar jedan deo tela (Da li ima pokazni gest i usmeravajući pogled)?

Da li pravi neke slogovne kombinacije od 2 do 3 sloga sa značenjem u okviru konkretne situacije „da... ma-ma"?

Da li imitira neki zvuk kao što je oglašavanje životinje, ili bilo koji zvuk iz okoline (brrrm, mau, av)?

Da li uživa u zajedničkim igrama?

Da li zna svoje ime i reaguje na njega?

12

Da li tapše rukama kada se to od njega traži?

Da li imitira neke reči?

Da li samo produkuje nekoliko razumljivih reči sa značenjem (5-20), a razume značajno više?

Da li pokazuje osećanja prema poznatim osobama?

Da li razume i izvršava jednostavne naloge („Dođi!" „Sedi!" „Ustani!"...)?

16

Da li uživa u razgledanju slika u slikovnici u trajanju od bar jednan minut i time ostvaruje zajedničku pažnju sa odraslim?

Da li pokazuje slike životinja ili nekih drugih predmeta u slikovnici kada ga zamolite: „Pokaži mi kravu", ili „Gde je lopta?" (da pokaže prstićem)?

Da li se uključuje u pevanje pesmica?

Da li se rečnik povećava za 5-15 reči mesečno ?

Da li dete razume i izvršava jednostavne naloge koji nisu propraćeni gestom?

Da li se oglašava sa drugom decom?

Služi li se dete funkcionalno predmetima u igri sa odraslom osobom ili lutkom? Upotrebljava li funkcionalno telefon, bočicu za hranjenje lutke, češalj za češljanje lutke?

18

Da li ima simboličku igru? Može li da imitira grljenje i ljubljenje sa lutkom, spremanje lutke na spavanje, hranjenje lutke?

Da li imitira reči osoba koje razgovaraju?

Da li rečnik broji 30-100 reči?

Da li koristi jednu reč sa posebnim intonacijama koja nosi značenje cele rečenice?

Da li postoji inicijalna rečenica (reč + gest) ili širenje iskaza od reči koje se skraćuju samo na prvi slog (Ma ku – što znači mala kuca)?

Da li želi da samostalno obavlja neke radnje?

Da li imitira rečenicu od dve reči- imenica + glagol: npr. "Beba spava", „Nema lopte", ili frazu od dve reči: npr."Mala lopta"?

20

Da li se javlja radoznalost i istraživanje?

Da li se javlja osećanje ljubomore i ljutnje?

Da li pokazuje tri vidljiva dela tela?

22

Da li upire prstom u predmet koji se traži od četiri ponuđena npr. loptica, auto, kocka, maca... „Pokaži mi auto"?

Služi li se rečima u svrhu protestovanja?

Da li učestvuje u razgovoru u kojem kombinuje dve reči u odgovoru na izjave roditelja?

Da li se javlja osećanje ponosa kada ga ga neko iz okoline hvali?

Da li pokazuje pet imenovanih delova tela?

24

Da li izvršava dva jednostavna naloga data u redosledu („Podigni loptu, donesi je!")

Da li spontano izgovara reči? Da li izgovara spontano 50 do 200 reči?

Da li dete pevuši poznate pesmice i recituje li kratke recitacije?

Da li kombinuje dve reči kako bi izrazilo zahtev, odgovorilo odrasloj osobi ili vršnjaku, ili nešto prokomentarisalo?

Da li kombinuje dve reči u rečenicu ili kratak govorni iskaz kada uključuje i glagol u odnosu prema odsutnom predmetu? Npr. „Neće voda", „Ne spava", „Još pije", „Gotovo Miša", „Gotovo vozi", „Tata ide", „Vozi auto"

Da li kombinuje dve reči kako bi izrazilo zahtev, odgovorilo odrasloj osobi ili vršnjaku ili nešto prokomentarisalo pri vođenju dijaloga?

Da li menja visinu svog glasa u toku govora?

Da li upotrebljava zamenice: ja, moje ?

Da li koristi neke prideve: veliki, mali?

Da li izgovara jednostavne predloge: na, u?

Da li počinje da izgovara nekoliko rečenica od tri reči?

Da li pita za ime (nazive), „Šta je to"?

Da li se razvijaju stid i krivica, koji su često povezani, npr. ukoliko se dete upiškilo, a bez pelene je?

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.