Razvojna dispraksija

Dispraksija je teškoća ili nezrelost u organizovanju pokreta, što dovodi do ispada na planu jezika, percepcije i mišljenja. Neurološki je uslovljena i nastaje zbog neravnomernog razvoja delova kore velikog mozga odgovornih za motoriku što otežava brzi prenos informacija pri sprovođenju namerno planiranih pokreta.

 

Motorna kordinacija deteta kao i fina i gruba motorika je znatno ispod ocekivanog nivoa u odnosu na uzrast deteta i njegovu opstu inteligenciju. Deca sa dispraksijom zapravo ne mogu ''naterati'' svoje telo na pokret željenom brzinom, pokreti se ostvaruju ali usporeno i nesigurno.smetnje-u-citanjuDispraksija je smetnja ili nezrelost u organizovanju poketa, javjaju se smetnje u razumevanju informacije koje primaju, kao i smetnje povezivanja informacija sa odgovarajućom aktivnošću.
U sklopu razvojne dispraksije javljaju se teškoće u organizovanju voljnih usmerenih aktivnosti u oblasti pokreta. Nedovolja je jasnoća u izvršavnju radnje, njene celovitosti i elastičnosti. Javljaju se sinkinezije u nekoj drugo oblasti misića. Dete ima narušen odnos između ideje o potrebnoj radnji i neposrednog njenog izvršavanja. Dispraksičari imaju izraženu hipotoniju – snižena mišicna snaga i izdržljivost.
Deca sa dispraksijom imaju najčešće poteskoće u auditivnoj i vizuelnoj percepciji.

Postoje tri tipa dispraksije – oralna, verbalna i motorička.

 • Dispraksičari obično imaju kombinaciju problema:
  Planiranje pokreta i svest o prostoru i oko njih
  Percepcija
  Problemi sa govorom
  Učenje, mišljenje i pamčenje: teškoče u planiranju i organizovanju misli i koncentraciji.
  Kordinacija različitih delova tela
  Lateralizovanost
  Rukopis
  Koncentracija
  Kratkorocno pamćenje i sekvencionalni zadaci

logopedski-radTretman dece sa dispraksijom mora biti individualan i jasno definisan. Mora se dobro uraditi procena organizovanosti psihomotorike, praksicne organizovanosti, gnostičke organizovanosti i praktognostička organizovanost. To nam otkriva u kojoj meri i na koji način je narušena praksija deteta. U tretmanu dete treba vratiti na početni nivo, odnosno nivo psihomotornog fukcionisanja kojim je dete ovladalo bez obzira na uzrast deteta. Nesklad u najranijim fazama razvoja leži u osnovi poremečaja psihomotorike. Neposrednim uticajem na ponovno prevežbavanje i uvežbavanje osnovnih motornih pokreta deteta podsticemo sazrevanje i ubrzavanje motorickih sposobnosi u celosti. Pobuditi, obnoviti, učvrstiti i dograditi senzomotorna iskustva dete je osnovni cilj tretmana.

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.