Oblik jezičke disleksije

Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

  • nedostatak sposobnosti da uoče izgovorene glasove;
  • nedostatak sposobnosti da spajaju glasove u reči;
  • nedostatak sposobnosti da imenuju predmete i slova, brojeve i boje, naročito ako to treba da učine brzo;
  • nedostatak sposobnosti da koriste semantičke aspekte jezika;(18)

roditeljstvo

Jedno novije istraživanje (2011.) u kome sam i sama učestvovala potvrdilo je značajnu povezanost semantičkih sposobnosti (kao dela jezičke strukture) sa sticanjem sposobnosti čitanja kod dece sa razvojnim jezičkim smetnjama. To istraživanje je pokazalo da, što su semantičke sposobnosti nerazvijenije, to je sticanje sposobnosti čitanja teže. Nameće se zaključak da nedovoljno razvijene jezičke sposobnosti u predškolskom uzrastu rezultiraju otežanim sticanjem sposobnosti čitanja, a samim tim i ostalim specifičnim smetnjama u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija). Ove smetnje odražavaju se na sveukupni uspeh u školi, jer čitajući učimo i ovladavamo školskim gradivom.(19)24
Tanja Lukovac

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.