Elektivni mutizam

Elektivni mutizam ili selektivni mutizam se najčešće javlja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu a manifestuje se time što deca prestaju da govore sa osobama iz svoje okoline, ali zato govore sa onima sa kojima su emocionalno bliski.Dakle dete selektivno bira situacije i osobe sa kojima govori i one kada ne govori . Ova deca su sposobna da govore, ali to ne čine ili ne mogu da čine u određenim situacijama i pred određenim ljudima, što znači da postoji selektivnost u upotrebi govora.Elektivni mutizam se javlja kod senzibilne dece, kod dece kod koje postoje izvesna odstupanja u temperamentu, kao što su apatičnost, povučenost, pasivnost, stidljivost, strašljivost pa i anksioznost, fobije, deficijentna motivacija i volja Deca sa elektivnim mutizmom imaju slabije socijalne kontakte, odnosno slabije se druže sa drugom decom i ostvaruju kontakte.

 

elektivni mutizam

Skoro podjednako je zastupljen kod oba pola, ali sa blago povećanom verovatnoćom javljanja kod devojčica. Obično se pojavljuje između 3. i 5. godine života ili u periodu ranog školskog uzrasta kada dete prestaje da govori sa nastavnicima, vaspitačima i drugim odraslim osobama – autoritetima ,iz šireg okruženja ali nastavlja da govori sa bliskim osobama sa kojima se oseća sigurno ,npr. sa članovima porodice ili sa svojim prijateljima-vršnjacima.
Kod ove vrste mutizma ne postoji problem u razumevanju govora i jezika, niti u njihovoj produkciji (ali je produkcija inhibirana u selektivnim situacijama). Najčešće ova deca nemaju ni artikulacionih ni drugih odstupanja u govoru, rečnik i struktura rečenice su normalno razvijeni, odnosno odgovaraju uzrastu deteta.Inteligencija je obično u granicama normale.Istraživanja su pokazala da kod ove dece nema neurološke osnove koja bi dovela do ovog problema, već samo postoji problem psihološke prirode, i to na nivou ličnosti (emocija i motivacija).
Postoji nekoliko oblika elektivnog mutizma:

  • Elektivni mutizam histeroidne forme
  • Elektivni mutizam depresivne forme
  • Elektivni mutizam vezan za izolaciju i ekstremno povlačenje deteta iz socijalnog okruženja
  • Može biti udružen sa graničnim IQ (češći kod devojčica nego kod dečaka)

Tretman dece sa elektivnim mutizmom je kompleksan i obuhvata:

  • Logopedski tretman
  • Bihejvioralnu terapiju (sistematska desenzitizacija,modelovanje,operantne procedure)
  • Socioterapiju
  • Art terapiju
  • Terapiju igrom.

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.