Menu Close

Attention defcit disorder – attention defiit hyperactivity disorder (ADD-ADHD) prema ICD -10 prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) je grupa poremećaja čije su osnovna obeležja:

  • deficit pažnje i hiperaktivnost
  • rani početak
  • prisustvo u svim situacijama i
  • perzistira kroz vreme 

Opširnije…

Šta je poremećaj glasa?

Poremećaj glasa može biti okarakterisan hrapavošću, zamorom glasa, periodičnim gubitkom glasa ili neodgovarajućom visinom osnovnog glasa.

Opširnije…

Herpes simpleks  virus  tip 2 (HSV-2), primarni uzrok  genitalne bolesti koji inficira otprilike jedan od  pet američkih žena u reproduktivnom dobu, može, prema novoj studiji igrati ulogu u nastanku autizma. Aktivna infekcija virusom u ranoj trudnoći udvostručuje šanse da će…

Opširnije…

 

U poslednjih nekoliko godina, došlo je do dramatičnog porasta profesionalne i javne svesti o poremećajima auditivne percepcije (PAP), takođe poznatim kao poremećaji Centralne Auditivne obrade (PCAO). Na žalost, ovaj porast svesti je rezultirao mnoštvom zabluda i dezinformacija, kao i konfuzijom…

Opširnije…

Zavisničko ponašanje kod pacijenata sa ADHD i veza sa disregulacijom motivacije i nagrađivanja u mozgu Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) je čest bihejvioralni poremećaj koji se karakteriše smanjenim rasponom pažnje, hiperaktivnošću i impulsivnošću.

Opširnije…

Hiperkinetski sindrom predstavlja nesklad između tonično-posturalne organizovanosti i psihičkog razvoja. Ispoljava se kao nesposobnost da se reguliše nivo aktivnosti kako bi bio usklađen sa zahtevima situacije. Hiperaktivno dete ima nedostatak kontrole, podvodljivo je, obično imaju nesposobnost da izvuče pouku iz…

Opširnije…

Debra Kamps sa Univerziteta Kanzas je prvi put počela da istražuje poboljšavanje socijalne i komunikacione sposobnosti, u prirodnom okruženju kao što su škole, 1970-tih. Bilo je teško naći decu sa autizmom koja su bila u učionici sa svojim vršnjacima tipičnog…

Opširnije…

Izveštaj objavljen u Daily Telegraph izrazio je zabrinutost da se teškoće u učenju više dijagnostikuju kod dece koja kreću u školu sa slabim veštinama pokreta zbog nedostatka vežbe kod kuće.

Opširnije…

Danas deficit pažnje / hiperaktivnosti (AD / HD) predstavlja najčešći razlog u detinjstvu za upućivanje u psihijatrijske i psihološke službe u Sjedinjenim Američkim Državama i predmet je podizanja svesti u javnosti. Prema starijim procenama (pre DSM V klasifikacije) kod 3…

Opširnije…

Mucanje,karakteristčan poremečaj fluentnosti govora (PFG) poznato je vekovima; najraniji opisi datiraju od Biblije i Mojsijevog “usporenog govora i jezika” i njegovo uzdržano ponašanje kao rezultat istog (Exodus 4,10-13).

Mucanje se nalazi u svim etničkim grupama i kulturama (Andrews at al.1983…

Opširnije…

Autizam, na engleskom Autism Spectrum Disorder (ASD) je grupa neurorazvojnih poremećaja okarakterisana stereotipnim interesovanjima, repetitivnim ponašanjem, osiromašenom komunikacijom i socijalnom interakcijom (Careaga et al., 2013).

Opširnije…

Noćno i dnevno umokravanje tretiramo bihejvioralnom terapijom.
U terapiji je apsolutno najvažniji roditelj – saradnik.
Noćno i dnevno umokravanje– javlja se kao posledica: porodičnog miljea, stresa (situaciono) i umokravanja koja nikada nisu ni prestajala (dete nikada nije ni regulisalo ovu…

Opširnije…

Dispraksija je teškoća ili nezrelost u organizovanju pokreta, što dovodi do ispada na planu jezika, percepcije i mišljenja. Neurološki je uslovljena i nastaje zbog neravnomernog razvoja delova kore velikog mozga odgovornih za motoriku što otežava brzi prenos informacija pri sprovođenju…

Opširnije…

Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

Opširnije…

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak…

Opširnije…

Termin integracijska stimulacija uveo je Milisen ( 1954. ), koji je opisao program za tretman Dislalije. Ova metoda oponašala je i naglašavala vizualne i auditivne modele. Integracijska stimulacija koristila se za tretman dizartrija ( Rosenbek i La Pointe, 1985. )…

Opširnije…

Elektivni mutizam ili selektivni mutizam se najčešće javlja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu a manifestuje se time što deca prestaju da govore sa osobama iz svoje okoline, ali zato govore sa onima sa kojima su emocionalno bliski.Dakle…

Opširnije…

Cilj: Ova studija istražuje značaj veće učestalosti tretmana u toku govorne terapije kako bi utvrdili  da li veća učestalost dovodi do povećanja učinka u tretmanu, kao I tretman motorike govora, u obliku generalizacije na neobučavane reči.

Opširnije…

Tikovi su brzi, nevoljni, nekontrolisani pokreti ili zvukovi koji inače imaju oblik voljne automatske radnje ili simboličkog pokreta ( treptanje, namigivanje, smicanje ramena, nakašljavanje, istezanje vrata). Oni mogu imati simbolizaciju, ali mogu biti i neka vrsta motorne reakcije na ugroženost…

Opširnije…

Ako disleksično dete ne uči kako ga vi podučavate, možete li ga podučavati na način kako on uči?

Opširnije…

Poslednjih godina, sve više raste broj dece sa stečenom afazijom kao posledicom učestalih povreda mozga. Traumatske afazije danas predstavljaju skoro trećinu svih slučajeva dečje afazije. Pored traumatskih povreda mozga u etiološke faktore, odnosno uzročnike koji mogu da dovedu do pojave…

Opširnije…

Pročitajte o najčešćim poremećajima čitanja, pisanja i govora koji se pojavljuju u dečijem uzrastu…

Opširnije…

Mucanje je poremećaj govora u kojem je normalan tok govora prekinut čestim ponavljanjem ili produžavanjem  govornih zvukova, slogova ili rečim ili pak osoba ne može da otpočne da govori. Prekidi u govoru mogu biti praćeni učestalim treptanjem očiju, drhtanjem usana…

Opširnije…

Pervazivni poremećaji su kompleksni neurorazvojni poremećaji. Imaju karakteristične oblike patološkog funkcionisanja, sa kvalitativnim ostećenjem recipročnih socijalnih interakcija, nedostatkom socioemocionalnog reciprociteta, oskudnim, repetitivnim i stereotipnim obrascima ponašanja, interesovanja i aktivnosti kao i deficitima u razvoju verbalne komunikacije. (Golubović,1998;Golubović&Kašić,2000.)

Ove kvalitativne…

Opširnije…