Menu Close

Poremećaj pažnje / hiperkinetizam

Danas deficit pažnje / hiperaktivnosti (AD / HD) predstavlja najčešći razlog u detinjstvu za upućivanje u psihijatrijske i psihološke službe u Sjedinjenim Američkim Državama i predmet je podizanja svesti u javnosti. Prema starijim procenama (pre DSM V klasifikacije) kod 3 do 6% dece iz različitih kultura i geografskih regiona, sa prevagom dečaka od približno 3: 1, poremećaj pažnje traje ceo životni vek, iako se sa godinama njegove manifestacije menjaju (Tanok 1998). Postoje ogromne razlike u prijavljenim incidencijama sa do 9% američke dece, dijagnostikovane sa AD / HD u pojedinim regionima SAD, u poređenju sa samo 1 u 1500 u Velikoj Britaniji (Hinshav 1994; Prendergast et al 1988;.. Schachar 1991; Tejlor 1994a;.Tejlor i dr 1991).

Kevlei (1998) ukazuje na to da je uslovljeno nedijagnostikovanjem i netretiranjem u Velikoj Britaniji. Takođe postoje podaci koji pokazuju da oko 0,03% učenika se tretiraju psihostimulansima u Velikoj Britaniji u poređenju sa 1 odsto u Australiji i 3 posto u SAD. Deo ovog neslaganja je zbog različitih dijagnostičkih kriterijuma koji se koriste u različitim zemljama da definišu vrstu poremećaja. Međutim, čak i da ta procena od 0,5 do 1 odsto dece u Velikoj Britaniji imaju hiperkinetizam (Tailor 1995), izgleda verovatno da AD / HD poremećaj značajno nedijagnostikovane i netretirane dece u Velikoj Britaniji.

Sa više identifikovane dece sa AD / HD postalo je sve važnije za nastavnike i druge stručnjake koji rade sa decom da se upoznaju sa prirodom ovog stanja.Osim toga, postoji potreba za multimodalne zajedničke pristupe u procesu procene i intervencije – one koja uključuje roditelje, nastavnike, psihologe i lekare da rade zajedno.

Ako su odnosi koji čine srž rocesa procene i intervencije kruti i loše formulisani, ceo process procene i intervencije će patiti – i konačno potrebe deteta kao takve. Smernice za nastavnike, roditelje i druge stručnjake o dobroj praksi u proceni, dijagnozi, tretmanu dece sa AD / HD, naglašavaju potrebu zajedničkog pristupa. Detaljnij i opis i diskusije mogu se naći u knjizi Attention Deficit / Hyperactivity Disorder A Multidisciplinary Approach, Henry K. Holowenko, kao i u referencama koje se nalaze na kraju knjige.

Tanja Lukovac, master def.-logoped, Logopedski centarHigia Logos

Izvor: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder A Multidisciplinary Approach, Henry K Holowenko