Dragi naši,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će logopedski centar Higia logos od 1. jula biti u Podgorici. Bićemo smešteni u užem centru grada. Preglede ćete moći da zakažete već od 1. juna na broj telefona +382 68 785114 ili na e-mail tanjalukovac@gmail.com.

Higia Logos je Logopedski centar sa sedištem u Beogradu, osnovan 2005.god. U novembru 2015. na osobito zadovoljstvo, proslavili  smo destogodišnji jubilej uspešnog rada. Kod nas radi tim stručnjaka: logopeda, psihologa, kao i stručnih konsultanata-saradnika. Timski, posle adekvatne dijagnostike, habilitaciono/rehabilitacionim i savetodavnim radom dolazimo do željenih postignuća. Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama i stanju svakog pojedinačnog deteta. Preglede u Podgorici vršiće direktorka logopedskog centra Higia logos Tanja Lukovac.

IMG 3202

Tanja Lukovac je završila Višu medicinsku školu – radni/psiho terapeut , Defektološki fakultet - logopedija, završila u Beogradu, Master studije na Defektološkom fakultetu. U toku izrada doktorske teze na Biološkom fakultetu odsek NEURONAUKE.

Radno iskustvo u KC Srbija od 1990-2000; potom Zavod za govorno-jezičku patologiju i psihofiziološke poremećaje - logoped na edukaciji Poremećaja fluentnosti govora - MUCANJE  dece i odraslih 2001;

Stručna edukacija  u Zavodu za CP u Sokobanjskoj DEČJE AFAZIJE – 2002; Stručna  edukacija  u KCS Audiologija - Fonijatrija REHABILITACIJA POREMEĆAJA  GLASA 2002.;  Logopedski  kabinet  Vera , stručna  edukacija 2002. Institut za mentalno zdravlje - Reedukacija psihomotorike 2003-2004.

Logopedski centar Higia Logos  2005. godine. Autor priručnika Progovorilica, namenjenog ubrzanijoj stimulaciji govora. Logopedski centar Higia Logos vodi od 2005 na lokaciji Karabruma, Beograd. U toku je otvaranje druge lokacija na Čukaričkoj Padini. U logopedskom centru radi sedam logopeda i dva psihologa kao i stručni  saradnici -konsultanti.  U ovom momentu centar broji preko 400 dece i odraslih različite  govorno-jezičke patologije. Logopedski centar se bavi  i straživačkom  delatnosti.

Radi kao predavač  u Školi roditeljstva  “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva” kao stručni saradnik (od 2011.-). U toku rada, obavljanja stručnog usavršavanja, u eminentnim zdravstvenim ustanovama završila nekoliko akreditovanih edukacijskih seminara i pasivnih učešća na stručno-naučnim skupovima od medjunardnog značaja kao i kongresima. Završen i akreditovani neurofeedback seminar - licencirani neurofeedback trener. 

U logopedskom centru Higia logos biće vam dostupni NEUROFEEDBACK TRENINZI.

  • Neurofeedback je vrsta terapije koja se zasniva na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG) i davanju povratne informacije. Zahvaljujući ovoj metodi, analizira se aktivnost moždanih talasa, što nam daje korisne informacije o tome kako mozak funkcioniše. Važno je što je ovim tretmanima moguće trajno promeniti „loše“ obrasce ponašanja i jednostavno naučiti mozak da funkcioniše bolje, a samim tim smanjiti ili potpuno ukloniti simptome određenih poremećaja.
  • Neurofeedback pomaže kod poremećaja kao što su: ADD/ADHD (poremećaji pažnje i/ili hiperaktivnost), Aspergerov sindrom i autizam, disleksija i drugi problemi u učenju, poremećaji senzorne integracije, govorno-jezičkih poremećaja, poremećaja slušnog procesuiranja, cerebralne paralize, gubitka govora kod odraslih, mucanja. Ova metoda pomaže i kod epilepsije, poremećaja spavanja, različitih strahova, poremećaja raspoloženja (depresije), stresa i otklanjanja posledica stresa, loše koncentracije, glavobolja i migrena.

Takođe, biće Vam dostupan i tretman SENZORNOM INTEGRACIJOM i tretmani reedukacijom pishomotoričkih sposobnosti.

U našem Logopedskom centru Higia Logos možemo Vam pružiti i sledeće usluge:

  • Dijagnostiku i tretman poremećaja izgovora glasova (Dyslalia), fluentnosti govora – mucanja (Dysarthria spastica); razvojnih jezičkih smetnji (Alalia, dysphasia);  smetnji čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, dysgraphia i dyscalculia) kao i specifičnih smetnji učenja usled navedenih smetnji ili nekog drugog ometajućeg uzroka.
  • Tretman govorno-jezičkog razvoja dece sa oštećenjem sluha.
  • Tretman dece sa poremećajem pažnje i/ili ADHD (neurofeedback treninzima I uporedo bihejvioralnim tretmanima)      

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.