U  našem Logopedskom centru Higia Logos možemo Vam pružiti  sledeće usluge:

Dijagnostiku i tretman poremećaja izgovora glasova (Dyslalia)

Ako imate sumnju da Vaše dete ne izgovara pravilno neke glasove, menja ih drugim glasovima ili uopšte ne izgovara neke glasove.

Dijagnostiku i tretman poremećaja fluentnosti govora – Mucanja (Dysarthria spastica)

Ako Vaše dete ili neko iz Vaše okoline ponavlja glasove/slogove u reči, zapinje u govoru, ima tikove, postoji način da se ove smetnje prevaziđu po nekoj od specifičnih metoda uz reedukativni pristup.

Dijagnostiku i tretman razvojnih jezičkih smetnji (Alalia, Dysphasia)

Ukoliko Vaše dete još ne govori, kasni u progovaranju ili ima usporeni govorno-jezički razvoj, nije ispravno čekati da dete napuni četiri ili pet godina, tada su mnogi kritični periodi za određena usvajanja govora i jezika već prošli.

Dijagnostiku i tretman smetnji čitanja, pisanja i računanja (Dyslexia, Dysgraphia i Dyscalculia) kao i specifičnih smetnji učenja usled navedenih smetnji ili nekog drugog ometajućeg uzroka.

Ako Vaše dete sa teškoćama čita, piše, računa, nemojte odmah pomisliti da je lenjo ili da nije inteligentno, to su neke od zabluda, dođite da Vas uverimo da je Disleksija samo drugačiji način na koji ove osobe vide svet i damo neke korisne savete.

Tretman govorno-jezičkog razvoja dece sa oštećenjem sluha.

...

Tretman dece sa poremećajem pažnje i/ili ADHD

Kod dece sa hiperaktivnošću sa ili bez poremećaja pažnje(ADD/ADHD), dece sa simptomima pervazivnosti (simptomima iz autističnog spektra),raznovrsnih smetnji glasa, u našem Logopedskom centru sprovode se po individualno prilagođenom programu logopedsko-psihološki tretmani.

Individualni logopedski rad

U okviru našeg Logopedskog centra možete zakaziti preglede stručnih saradnika-konsultanata. 

Svi logopedi u našem Logopedskom centru su i reedukatori (sprovode po akreditovanim programima Reedukaciju psihomotorike).

U  Logopedskom centru Higia Logos  bavimo se  i naučno-istraživačkim radom, kako bismo dali svoj doprinos logopedskoj delatnosti u praksi. 

U vrtićima i predškolskim ustanovama

 Preventivni razvojni program ( naš program iz osmogodišnje prakse)

 1.Obavljamo sistematske preglede govorno-jezičkog razvoja dece (na polugodišnjem nivou),sa logopedskim nalazom.

 2. Na dvosemestralnom nivou primenjujemo Preventivni razvojni program za predškolce, kroz logopedske radionice u grupi do osmoro dece, kako bi se izbegle eventualne smetnje čitanja, pisanja i računanja u školskom uzrastu, sa osobitim akcentom na razvoj intelektualnih sposobnosti.

 3.Obavljamo Razvojni program veština komunikacije i lepog i pravilnog izražavanja sa osobitim akcentom na razvoj intelektualnih sposobnosti.

4. Radimo grupni rad kroz logoradionice i individualni rad ukoliko je to potrebno u okviru vrtića.

 

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.