Menu Close

LOGOPED JE…

Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom (habilitacionim ili rehabilitacionim radom) dece i odraslih sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.

Koje su to smetnje koje spadaju u područje rada logopeda?

Smetnje sa glasom, govorom i jezikom, sluhom, smetnje u čitanju, pisanju i računanju. Logoped pomaže u otklanjanju ili značajnom ublažavanju razvojnih govorno-jezičkih smetnji (habilituje razvojne govorne smetnje ili rehabilituje oštećene funkcije patologije verbalne i neverbalne komunikacije) bilo kod koje razvojne patologije: pervazivne, gnosogene, sociogene, psihogene patologije verbalne komunikacije, razvojne patologije verbalne komunikacije, ADD/ADHD, tikova i produženog dnevnog i noćnog umokravanja. Takođe vrši rehabilataciju navedenih sredstava verbalne komunikacije kod odraslih.


Logoped može prevenirati govorno-jezičke smetnje pravovremenim započinjanjem preventivnih logopedskih tretmana; može prevenirati smetnje čitanja i pisanja (prevenirati jezički oblik disleksije), tako što će blagovremeno delovati, još u periodu predškolskog uzrasta, na određene parametere govorno-jezičkog, gnostičkog, prakto-gnostičkog razvoja dece sa rizikom za ove smetnje. Logoped je stručnjak koji pomaže deci i odraslima, da razviju svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio-psiho-socijalni integritet.
Logopedija je “multidisciplinarna nauka koja integriše znanja iz oblasti medicinskih, lingvističkih, psiholoških i pedagoških nauka, u skladu sa potrebama prevencije, dijagnostike, terapije, istraživanja govorno-jezičkih poremećaja, što je i predmet logopedije.“
Logopedi rade u zdravstvenim i prosvetnim ustanovama: školama i vrtićima, sarađuju timski sa stručnjacima drugih profila, razmenjuju iskustva, analiziraju rezultate rada, unapređujući teoriju i praksu u logopediji.