• Hiperaktivno dete

  Pitate se kada treba potražiti pomoć logopeda, psihologa, pedagoga? Koji simptomi u dečijem ponašanju su alarmantni ili indikativni, a kad se dete samo ponaša u skladu sa svojim godinama?
  Drage mame i tate, uključite se!

 • Logoped je...

  logoped

  Logoped se bavi pre svega detekcijom, dijagnostikom, prevencijom, terapijom (habilitacionim ili rehabilitacionim radom) dece i odraslih sa verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim smetnjama, kao i savetodavnim radom.

  Koje su to smetnje koje spadaju u područje rada logopeda?

  Smetnje sa glasom, govorom i jezikom, sluhom, smetnje u čitanju, pisanju i računanju. Logoped pomaže u otklanjanju ili značajno ublažava razvojne govorno-jezičke smetnje(habilituje razvojne govorne smetnje ili rehabilituje oštećene funkcije patologije verbalne i neverbalne komunikacije) bilo kod koje razvojne patologije:pervazivne, gnosogene, sociogene, psihogene patologije verbalne komunikacije, razvojne patologije verbalne komunikacije, ADD/ADHD, tikova i produženog dnevnog i noćnog umokravanja.Takođe vrđi rehabilataciju navedenih sredstava verbalne komunikacije kod odraslih.