• Patologija verbalne komunikacije

    Pročitajte o najčešćim poremećajima čitanja, pisanja i govora koji se pojavljuju u dečijem uzrastu.

  • Pervazivni poremećaji

    Pervazivni poremećaji su kompleksni neurorazvojni poremećaji. Imaju karakteristične oblike patološkog funkcionisanja, sa kvalitativnim ostećenjem recipročnih socijalnih interakcija, nedostatkom socioemocionalnog reciprociteta, oskudnim, repetitivnim i stereotipnim obrascima ponašanja, interesovanja i aktivnosti kao i deficitima u razvoju verbalne komunikacije. (Golubović,1998;Golubović&Kašić,2000.)