Dispraksija

Izveštaj objavljen u Daily Telegraph izrazio je zabrinutost da se teškoće u učenju više dijagnostikuju kod dece koja kreću u školu sa slabim veštinama pokreta zbog nedostatka vežbe kod kuće. 

Opširnije:

Elektivni mutizam

Elektivni mutizam

Elektivni mutizam ili selektivni mutizam se najčešće javlja kod dece na predškolskom i ranom školskom uzrastu a manifestuje se time što deca prestaju da govore sa osobama iz svoje okoline, ali zato govore sa onima sa kojima su emocionalno bliski.Dakle

Opširnije:

Nerazjašnjena misterija - Šta prouzrokuje mucanje?

Nerazjašnjena misterija - Šta prouzrokuje mucanje?

Mucanje,karakteristčan poremečaj fluentnosti govora (PFG) poznato je vekovima; najraniji opisi datiraju od Biblije i Mojsijevog “usporenog govora i jezika” i njegovo uzdržano ponašanje kao rezultat istog (Exodus 4,10-13).

Mucanje se nalazi u svim etničkim grupama i kulturama (Andrews at al.1983.;

Opširnije:

Tikovi

Tikovi

Tikovi su brzi, nevoljni, nekontrolisani pokreti ili zvukovi koji inače imaju oblik voljne automatske radnje ili simboličkog pokreta ( treptanje, namigivanje, smicanje ramena, nakašljavanje, istezanje vrata). Oni mogu imati simbolizaciju, ali mogu biti i neka vrsta motorne reakcije na ugroženost

Opširnije:

Uloga reaktivnosti autoimunih antitela na proteine malog mozga u Autizmu

Uloga reaktivnosti autoimunih antitela na proteine malog mozga u Autizmu

Autizam, na engleskom Autism Spectrum Disorder (ASD) je grupa neurorazvojnih poremećaja okarakterisana stereotipnim interesovanjima, repetitivnim ponašanjem, osiromašenom komunikacijom i socijalnom interakcijom (Careaga et al., 2013).

Visoka prevalenca autizma,  povećava se godišnje za 10-17% (Kim et al., 2011) (Cheslack-Postava and

Opširnije:

Umokravanje- dnevno i noćno

Noćno i dnevno umokravanje tretiramo bihejvioralnom terapijom.
U terapiji je apsolutno najvažniji roditelj - saradnik.
Noćno i dnevno umokravanje- javlja se kao posledica: porodičnog miljea, stresa (situaciono) i umokravanja koja nikada nisu ni prestajala (dete nikada nije ni regulisalo ovu

Opširnije:

Razvojna dispraksija

Razvojna dispraksija

Dispraksija je teškoća ili nezrelost u organizovanju pokreta, što dovodi do ispada na planu jezika, percepcije i mišljenja. Neurološki je uslovljena i nastaje zbog neravnomernog razvoja delova kore velikog mozga odgovornih za motoriku što otežava brzi prenos informacija pri sprovođenju

Opširnije:

Oblik jezičke disleksije

Oblik jezičke disleksije

Siegel (1985) je izneo dokaze da deca koja imaju teškoće u čitanju, pokazuju brojne izražene jezičke nedostatke:

  • nedostatak sposobnosti da uoče izgovorene glasove;
  • nedostatak sposobnosti da spajaju glasove u reči;
  • nedostatak sposobnosti da imenuju predmete i slova, brojeve i boje,

Opširnije:

Senzorna integracija

Senzorna integracija

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak

Opširnije:

Razvojna govorna apraksija i integracijska stimulacija

Termin integracijska stimulacija uveo je Milisen ( 1954. ), koji je opisao program za tretman Dislalije. Ova metoda oponašala je i naglašavala vizualne i auditivne modele. Integracijska stimulacija koristila se za tretman dizartrija ( Rosenbek i La Pointe, 1985. )

Opširnije:

Pratite nas na FB!

Kontakt info

Mirijevski bulevar 17b. Karaburma

011 40 74 512

011 29 70 891

065 865 12 60

 higialogos@gmail.com

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Logopedskog centra Higia logos. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava centra i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://logoped.org.rs i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.