Menu Close

Autizam je pervazivni razvojni poremecaj koji se karakteriše postojanjem abnormalnog i / ili izmenjenog razvoja koji se ispoljava pre uzrasta od 3 godine, kao i karakterističnim oblikom patološkog funkcionisanja u oblasti socijalnih interakcija, komunikacije, i postojanjem stereotipnih obrazaca ponašanja. 

DSM- IV dijagnostički kriterijumi za autizam
A. Ukupno 6 ili više iz grupe (1), (2) i (3); najmanje 2 iz grupe (1); i po jedan iz grupe (2) i (3):
(1) Kvalitativno oštećenje socijalnoh interakcija koje se manifestuje u najmanje dve od navedenih oblasti:
(a) značajan poremećaj u oblasti neverbalnih komunikacija kao što su kontakt očima, izraz lica, položaj tela i gestovi koji su u funkciji regulacije socijalne interakcije
(b) nemogućnost ostvarivanja vršnjačkih odnosa shodno razvojnom nivou
(c) izostanak spontanosti u potrebi da se podele radost ili interesovanja sa drugima
(d) izostanak socijalnog ili emocionalnog reciprociteta
(2) Kvalitativno oštećenje komunikacije koje se manifestuje u najmanje jednoj od navedenih oblasti:
(a) kašnjenje ( ili potpuni izostanak) razvoja govora
(b) kod onih koji imaju govor, značajan poremećaj sposobnosti da započnu i održe komunikaciju sa drugima 
(c) stereotipna i repetitivna upotreva govora
(d) izostanak ili izmenjena sposobnost igranja zamišljenih igara ili imitiranje igre drugih
(3) Restriktivni, repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesovanja i aktivnosti, koji se manifestuje u najmanje jednoj od navedenih oblasti
(a)preokupacija jednim ili više stereotipnih interesovanja koja su patološka ili po intenzitetu ili po fokusu
(b) nefleksibilna privrženost specifičnim, nefunkcionalnim rutinama ili ritualima
(c) stereotipni i repetiivni motorni manerizmi ( lepršanje rukama, uvrtanje ruku ili prstiju, ljuljanje(roking)
(d) stalna preokupacija delovima objekta

B. Kašnjenje ili izmenjeno funkcionisanje u najmanje jednoj od navedenih oblasti, sa početkom pre treće godine života:
1) socijalne interakcije
2) upotreba govora u socijalnoj komunikaciji
3) simbolična ili imitativna igra

C. Poremećaj ne spada u Retov sindrom ili dečiji dezintegrativni poremećaj.